.4 Matlamat dan Objektif

Matlamat

•  Membangun dan melaksanakan program baru dan sedia ada yang berkualiti serta diiktiraf oleh pihak awam, swasta dan luar negara.
•  Menambah bilangan penglibatan bumiputera teknikal dalam pelbagi bidang di industri
•  Menyediakan kemudahan latihan dan infrastruktur menepati piawaian yang ditetapkan dan mengikut perkembangan teknologi semasa
•  Meningkatkan kompetensi tenaga pengajar bagi menyediakan keperluan K-Pengajar
•  Melahirkan teknopreneur yang berdaya saing dan berdaya tahan
•  Menyediakan peluang pembelajaran sepanjang hayat yang luwes (fleksibel) bagi memenuhi komposisi tahap pencapaian

Objektif

Menambahkan bilangan gunatenaga mahir bumiputera dalam pelbagai bidang dan tahap kemahiran untuk sektor perdagangan dan perindustrian
di samping mewujudkan bakal-bakal usahawan teknikal.